Tiếng Việt (Vietnamese) Language Resources

Xác nhận nếu bạn đã đăng ký để bỏ phiếu.

Đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ cử tri.

Xem trước lá phiếu của bạn.

Đánh dấu và trả lại phiếu bầu của bạn.

Kiểm tra tình trạng lá phiếu của bạn.

Yêu cầu một lá phiếu thay thế.Xem cuốn sách nhỏ của cử tri.

Dịch